Quy định về quyền riêng tư:

 • Các dữ liệu sau đây được xem là "dữ liệu cá nhân", sẽ không được chia sẻ với những người dùng khác, các đối tác kinh doanh hoặc cộng đồng:
  • Mật khẩu của bạn
  • Địa chỉ email của bạn
  • Địa chỉ IM của bạn (AIM, Jabber, hay các địa chỉ tin nhắn khác)
  • Số điện thoại của bạn
 • Một số dữ liệu cá nhân có thể được xuất bản dưới dạng tổng hợp, ví dụ như "30% số người dùng của chúng tôi được đăng ký với địa chỉ Yahoo.", v.v…
 • Tuýt của bạn (bao gồm cả các tập tin) có thể được tải về và tái sử dụng bởi các dịch vụ khác như RSS.
 • Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm những người theo bạn và hình đại diện) có thể được tải về và tái sử dụng bởi các dịch vụ khác.
 • Tuýt của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người sử dụng mà bạn đã cho phép, bao gồm cả người dùng trên dịch vụ microblogging khác như Twitter.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được gửi đến các dịch vụ microblogging khác cho người theo bạn hay người mà bạn theo trong trường hợp những người này sử dụng dịch vụ microblogging đó.
 • Dựa trên các tùy chọn email của bạn, bạn có thể nhận được email tự động từ hệ thống, chẳng hạn như thông báo khi có người đăng ký theo bạn để lấy thông tin cập nhật của bạn.
 • Dựa trên các tùy chọn email của bạn, bạn có thể nhận được email bản tin. Bạn có thể chọn bỏ qua bản tin, nếu bạn không muốn nhận nó.
 • Trong tình huống khẩn cấp, người quản trị có thể gửi email trực tiếp đến địa chỉ email bạn đã đăng ký, ngay cả khi bạn đã yêu cầu không nhận thông báo hay bản tin.
 • Dịch vụ này sẽ tuân theo lệnh tòa án để giao thông tin riêng tư của bạn khi có yêu cầu.