Có hai cách để liên hệ với Up:

Gửi tuýt

Nếu bạn có câu hỏi, hãy gửi tuýt với câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời ngay. Câu hỏi của bạn và câu trả lời của chúng tôi sẽ hiển thị trên Xã hội. Câu trả lời thường bắt đầu với "@"+ username của bạn.

Gửi Email

Bạn có thể gửi mail đến support@vieter.vn.